Nişanın bozulması sonrası, birlikteliğin kurulması sırasında kanunen bir şekil ve şarta bağlanmamış olmasından dolayı, kendiliğinden veya tarafların iradeleri sebebiyle bazı problemler ortaya çıkmaktadır.

Nişanın bozulması sonrası davaları

Nişan sözleşmesinin bozulması sebebi olarak evlenme, ölüm, gaiplik, evlenmenin mümkün olmaması ve başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış, ileride oluşabilecek bozucu şartların gerçekleşmesi gibi nedenler gösterilebilir.
Nişan sözleşmesi iki tarafın anlaşmasıyla, tek taraflı karar beyanıyla ve haklı olunduğu düşünülen bir durumdan dolayı sona erdirilebilir.  Haklı sebebe dayanarak nişan bozmada karşı tarafın kusurunun bulunup bulunmaması tazminat konusu olabilir. Nişanı bozan tarafın haklı sebebe dayanıp dayanmadığını hakim, tarafların yaşadıkları çevreyi ve bu çevre içindeki yerlerini, eğitim durumlarını örf ve adetler dikkate alarak takdir eder. Nişandan haklı sebebe dayanarak vazgeçmede, haklı sebebin varlığını ispat, bunu ileri süren tarafa aittir. Haklı bir neden olmaksızın taraflardan birinin nişandan vazgeçmesi durumunda, nişanı bozan taraf, kusurlu sayılır ve diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlü olur.
Nişanlılığın sona ermesi ile taraflar arasında kurulmuş olan ilişki de sona erer. Bundan dolayı nişanlılıktan doğan yükümlülükler ve haklar da sona erer. Diğer yandan nişanlılık süresince tarafların birbirlerine vermiş oldukları hediyelerin geri verilmesi, nişanlılığın bozulması sonucunda doğan maddi ve manevi tazminat, nişanlılığın sona ermesinin hukuki sonuçları içindedir.

Nişanın bozulması sonrası hukuki sonuçlar

Nişanlılığın sona ermesin hukuki sonuçları olarak, davalının yerleşim yerinde bulunan mahkemelerde maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Nişanın bozulmasından doğan dava hakları ayrılmanın üzerinden bir yıl geçince zaman aşımına uğrar. Nişanın sona erme sebebini bir suç oluşturuyorsa, manevi tazminat davası için ceza kanunundaki düzenlenmiş olan süre uygulanır.
İkra Hukuk Bürosu olarak nişanın bozulması sonrası davaları alanında müşterilerimize profesyonel avukatlık hizmeti vermekteyiz.