Boşanma Avukatı | Boşanma Davası | İkra Hukuk Bürosu

Boşanma, nafaka, anlaşmalı boşanma avukatı, nesebin reddi, evlat edinme, babalık, mal rejimleri, eşya iadesi, nişanın bozulmasından doğan davalar, tanıma-tenfiz, velayet, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, tutukluluğa itiraz, sanık müdafiliği, katılan vekilliği, uzlaştırma çalışmaları, etkin soruşturma yürütülmesine aktif katılım, tutukluluğun incelenmesinde ve savunma hakkının kullanılmasında profesyonel yardım, ihbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat, bireysel iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, sigortalılığın tespiti, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar, işe iade, Aile Hukuku, Borçlar, Ceza, Eşya, İcra, İş, Kira, Gayrimenkul Hukuku, Kişiler, Kıymetli Evrak, Milletlerarası Özel Hukuk, Miras, Rekabet, Sağlık, Tazminat, Ticaret, Tüketici, istihkak, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz, vekalet ücretleri, bosanma avukatlari, boşanma avukatları, boşanma avukati, bosanma avukatı, boşanma avukat, boşanma avukatı, ceza avukat, icra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz, menfi tespit ve istirdat, tapu iptali ve tescil, ortaklığın giderilmesi, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, şuf’a (önalım), men’i müdahale, ecri misil, muvazaa nedeni ile tapu iptal, tespit, izale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi), kira hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye, kira tespit, kira bedelinin artırımı davası, ödeme yeri tespiti v.s.).

Boşanma Avukatlığı | Boşanma Davaları | Boşanma Avukatı

Boşanma sebepleri özel  ve genel boşanma sebepleri olarak iki başlık altında görülür. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı görülür. Boşanma davaları yukarıda anlatılan özel sebeplerden birine dayanılarak açılamıyorsa ve tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değil ise, evlilik birliğini temelinden sarsan genel sebeplere dayanılarak dava açılabilir. Bahsi geçen genel sebepler eşine iftira etmek, aile sırlarını açıklamak, eşi ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, bağımsız konut sağlamamak, cimri olmak, üvey çocuklara kötü davranmak, evi sık sık terk etmek, eşin hastalığı ile ilgilenmemek, cinsel ilişki kuramamak, cinsel ilişkiden kaçınmak, zorla ters ilişki kurmak, eşin dövülmesine seyirci kalmak, ev eşyasına zarar vermek, sürekli alkol almak, haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak, eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması, fuhuş yapmaya zorlamak, ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak, altını ıslatmak, eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak, sürekli kavga etmek, kayınpeder veya kayınvalidenin eşe kötü davranmasına engel olmamak, kadının mesleğini icra etmesine mani olmak, aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak, eşi sosyal ortamlardan soyutlamak, at yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek gibi nedenlerden biri veya birkaçı olabilir. Ayrıca buradaki sebepler tek başına boşanmak için yeterli değildir. Bu sebeplerin aynı zamanda eş için ortak hayatı sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davaları | Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eşlerden birinin boşanmak istemediği veya boşanma ferileri konusunda anlaşmazlık durumunda çekişmeli boşanma davası için avukatlık önem arz etmektedir. Boşanmak isteğinde olan taraf, evliliklerinin artık çekilmez bir hal aldığını ve davasında savunduğu boşanma sebeplerini mahkemede ispat etmesi gerekir. Çekişmeli boşanma davasında takip edilmesi gereken yollar ve toplanması gereken boşanma nedeni deliller toplanmadan ve bunlar ayrıca ispatlanmadan eşlerin boşanması gerçekleşemez. Boşanmak istemeyen taraf da evliliklerinin yolunda gittiğini, eşinden ayrılmak istemediğini veya evliliklerinin kurtarılabilir olduğunu delilleriyle ispatlamak durumundadır. Her iki taraftan toplanan deliller, dinlenen tanıklar ve varsa diğer belge ve kanıtlar ışığında aile mahkemesi hakimi son kararını verecektir. Boşanma istemiyle dava açacak kişiler açısından ister anlaşmalı isterse de çekişmeli boşanma davası olsun, davanın görüleceği mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri olmayan yerlerde ise çekişmeli boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Boşanmak isteyen tarafın hukuki anlamda doğru hazırlanmış ve eksiksiz olan bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapması gerekir. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davaları ile kıyaslandığında daha uzun sürede sonuçlanırlar. Boşanma avukatı tarafından iyi hazırlanıp iyi takip edilen çekişmeli boşanma davaları 1 yıl içinde sonuçlana bildiği gibi, davanın gerektiği gibi iyi takip edilmemesi durumlarda boşanma davası süresi 4 yıla kadar uzayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları | Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Medeni Kanuna göre, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanma davası söz konusu olmaktadır. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edildiği için hakim ayrıca daha fazla araştırma yapmayacaktır. Ancak hakimin her iki tarafı bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi şarttır. Anlaşmalı boşanma durumunda taraflar arasında bir boşanma protokolü imzalanır. Bu protokolde boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumunun nasıl düzenleneceğine ilişkin düzenlemeler yer alacaktır. Anlaşmalı boşanma, evlilikleri en az bir yıl sürmüş eşler için direkt veya bir boşanma avukatı desteğiyle başvurulabilecek bir yoldur.

Bu sayfayı Facebook'ta paylaş
Whatsapp Ara Tıkla Ara